Innovation : FRIGGA sofa rozkładana z funkcją spania

FRIGGA sofa rozkładana z funkcją spania INNVOVATION
FRIGGA-sofa-1 FRIGGA-sofa-2 FRIGGA-sofa-4 FRIGGA sofa rozkładana z funkcją spania INNVOVATION FRIGGA-sofa-5

FRIGGA sofa rozkładana z funkcją spania

Manufacturer INNOVATION Email

Cena: 3950,00 zł

FRIGGA sofa rozkładana z funkcją spania

Frigga to sofa, która w dzień służy do relaksu, a na noc przemienia się w wygodne łóżko z regulowanym wezgłowiem. Wyróżnia się wśród innych sof, dzięki swej wielofunkcyjności, nowoczesnemu wyglądowi i wysokiej jakości wykonania. Wezgłowie można ustawić w trzech pozycjach. Sofa w układzie do siedzenia ma możliwość ustawienia oparcia w dwóch pozycjach. Wygodę zapewnia materac stanowiący jedną powierzchnię do spania, bez podziałów i łączeń. Typ materaca można wybrać z dostępnych konstrukcji/przekrojów. Materac może mieć stałe otapicerowanie wybraną tkaniną lub zdejmowany pokrowiec.

Cena dotyczy stelaża Frigga oraz materaca Classic otapicerowanego wybraną tkaniną.
Jako opcja dodatkowa dostępny jest:
- pokrowiec na stelaż w cenie 1240 zł
- Materac sprężynowy ROUND za dopłatą 1410 zł
- Materac Latex round za dopłatą 1770 zł
- poduszki już od 230 zł
Istnieje również możliwość zamówienia materaca ze zdejmowanym pokrowcem.

Powierzchnia spania 140x200 cm
Szerokość 200 cm
Wysokość siedziska 40 cm
Czas realizacji: 4-6 tygodni

Frigga sofa wymiary

Tkaniny:

Materace Innovation ORL - przekroje:

materac Classic

Materac Classic - klasyczny materac, jest najczêœciej sprzedaj¹cym siê materacem bawe³nianym. Komfortowy klasyczny materac z trzema warstwami "oddychaj¹cej" bawe³ny na rdzeniu z 8cm pianki poliuretanowej. Pianka nie zawiera - CFC – formaldehydów i innych szkodliwych sk³adników. Jest te¿ przyjazny dla œrodowiska. Na dole materaca znajduje siê jedna warstwa bawe³ny. Bawe³na poch³ania pot wydzielany podczas snu a w ci¹gu dnia ca³kowicie go odparowuje. Doskonale przepuszcza powietrze i jest materia³em ca³kowicie naturalnym. Zaleca siê regularne potrz¹sanie, rolowanie i poklepywane by nie dopuœciæ do sprasowania siê bawe³ny. Nale¿y te¿ zapewniæ dobre wietrzenie materaca. Ocena twardoœci: twardy.

materac Spring

Materac Spring materac sprê¿ynowy, stanowi¹cy po³¹czenie 12cm rdzenia wykonanego ze sprê¿yn kieszonkowych oraz 2 warstw bawe³ny na górze i jednej na dole. Bawe³na poch³ania pot wydzielany podczas snu a w ci¹gu dnia ca³kowicie go odparowuje, doskonale przepuszcza powietrze i jest materia³em ca³kowicie naturalnym. Sprê¿yny kieszonkowe to nowoczesne rozwi¹zanie zapewniaj¹ce sprê¿ystoœæ punktow¹ zwiêkszaj¹c¹ komfort u¿ytkowania materaca. Materac bardzo dobrze dostosowuje siê do kszta³tu cia³a, zwiêkszaj¹c wygodê. Materace w rozmiarach 80 x 200 i 120 x 200cm maj¹ rdzeñ ze sprê¿yn kieszonkowych gruboœci 9cm. Ocena twardoœci: miêkki.

materac Latex

Materac Latex - lateksowy stanowi po³¹czenie rdzenia z 12cm warstwy lateksu, z warstwami "oddychaj¹cej" bawe³ny otaczaj¹cymi materac. Bawe³na poch³ania pot wydzielany podczas snu a w ci¹gu dnia ca³kowicie go odparowuje, doskonale przepuszcza powietrze i jest materia³em ca³kowicie naturalnym. Materac dziêki elastycznoœci punktowej zapewnia idealne podparcie dla krêgos³upa. Jest materacem sprê¿ystym najwy¿szej jakoœci zapewniaj¹cym równie¿ d³ugi czas u¿ytkowania. Materac dostêpny tylko w rozmairze 140 x 200cm. Ocena twardoœci: œredni.

materac Soft Spring

Materac Soft Spring - miêkki materac sprê¿ynowy gruboœci 18cm. Specjalna kombinacja z rdzenia wykonanego ze sprê¿yn kieszonkowych. Rdzeñ gruboœci 10cm ob³o¿onny jest bardzzo miêkk¹ piank¹ gruboœci 5cm od góry. Od do³u, warstwa sprê¿yn os³oniêta jest warstw¹ zwartej, gêstej pianki gruboœci 3cm. Ca³oœæ ttworzy kombinacjê o wysokiej sprê¿ystoœci. Rozmiar 140 x 200cm jest dostêpny dla stela¿y Aslak, Balder, Colpus, Fraction, Frigga, Mimer, Minimum i Vidar. Materac Soft Spring w rozmairze 80 x 200cm i 120 x 200cm ma wysokoœæ 16cm, z rdzeniem ze sprê¿yn kieszonkowych gruboœci 8cm. Rozmiar 80 x 200cm jest dostêpny dla stela¿y Viliego & Rollo. Rozmiar 120 x 200cm jest dostêpny dla stela¿y Aslak & Fraction. Dodatkowe, zdejmmowane pokrowce do materacy Soft Spring dostêpne s¹ dla wszystkich rozmairów (80 x 200 cm, 120 x 200 cm & 140 x 200 cm). Aby uzyskaæ wiêcej informacji prosimy o kontakt. Ocena twardoœci: Wyj¹tkowo miêkki.

Materace Innovation ORL otapicerowane na sta³e - widok:

materac Round Innovation

Wykoñczenie mataraca Round - materac otapicerowany na sta³e w wykoñczeniu Round. Dostêpny dla materacy/wype³nieñ Classic, Spring i Latex. Ca³oœæ nawi¹zuje do tradycyjnego japoñskiego stylu. Mo¿liwoœæ wykoñczenia we wszystkich tkaninach z kolekcji.

materac Soft Spring Innovation

Wykoñczenie mataraca Soft Spring - materac otapicerowany na sta³e w wykoñczeniu Soft Spring. Dostêpne dla stala¿y Aslak, Balder, Colpus, frakcja Frigga, Mimer, Minimum, Vidar Vili & Rollo. Dla materacy w rozmmiarze 120 x 200cm i 140 x 200cm, w komplecie do³¹czony jest pokrowiec na oparcie kanapy. Dla stela¿a Vili 80 x 200cm pokrowiec na stela¿ jest w komplecie. Mo¿liwoœæ wykoñczenia we wszystkich tkaninach z kolekcji.

Pokrowce zdejmowane Innovation ORL:

pokrowiec Round Innovation

Pokrowiec Round - zdejmowany pokrowiec jest dostêpny dla materacy Classic, Spring i Latex. Zaokr¹glenia i wyoblenia nadaj¹ g³adkiego i miêkkiego wygl¹du ca³emu materacowi. Pokrowiec mo¿na ³atwo zdj¹æ i wyczyœciæ chemicznie. Mo¿na te¿ wymieniæ pokrowiec na inny odœwie¿aj¹c sofê. Pokrowiec Round dostepny hest we wszystkich tkaninach z kolekcji ORL Innovation.

pokrowiec Sharp Innovation

Pokrowiec Sharp - zdejmowany pokrowiec jest dostêpny dla materacy Classic, Spring i Latex. Pokrowiec posiada przeszycia podkreœlaj¹ce kanty, bry³a materaca jest bardziej podkreœlona i zaznaczona. Pokrowiec mo¿na ³atwo zdj¹æ i wyczyœciæ chemicznie. Mo¿na te¿ wymieniæ pokrowiec na inny odœwie¿aj¹c sofê. Pokrowiec Sharp dostepny hest we wszystkich tkaninach z kolekcji ORL Innovation.

pokrowiec Soft Spring Innovation

Pokrowiec Soft Spring - zdejmowany pokrowiec jest dostêpny dla materacy Classic, Spring i Latex. Pokrowiec posiada przeszycia podkreœlaj¹ce kanty, bry³a materaca jest bardziej podkreœlona i zaznaczona. Pokrowiec mo¿na ³atwo zdj¹æ i wyczyœciæ chemicznie. Mo¿na te¿ wymieniæ pokrowiec na inny odœwie¿aj¹c sofê. Pokrowiec Sharp dostepny hest we wszystkich tkaninach z kolekcji ORL Innovation.

Salony

WARSZAWA - TEL: +48 500 203 747
DESIGN-EXPO.PL  -  C.H. PANORAMA
AL. W. WITOSA 31, LOK. 111A, I P.
00-710 WARSZAWA
GODZINA PARKINGU GRATIS

więcej >>>

WROCŁAW - TEL: +48 71 353 13 05
DESIGN-EXPO.PL  -  GALERIA WNĘTRZ DOMAR
UL. BRANIBORSKA 14; 
53-680 WROCŁAW

więcej >>>